Mar 15

CARIERA DE SUCCES INCEPE CU NOI

În perioada 04.02 – 08.02. 2019 la facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au fost organizate “ Zilele studentului FRISPA”. În cadrul manifestărilor realizate au fost prezenți înalți demnitari de stat, personae responsabile din cadrul administrației publice central și locale, ambasadori, reprezentanți ai ai organizațiilornonguvernamentale, personae cunoscute și appreciate pentru professionalism și implicare.
Evenimentele realizate de către Departamentul Științe Politice și Administrative în cadrul “Zilelor Studentului FRIȘPA” s-au axat în special prin realizarea seminarelor practice cu studenții specialităților „Administrație publică” și „Politologie”. Au fost invitați și au partiipat absolvenții specialităților respective cu o bogată experiență profesională în cadrul diferitor instituții ale autorităților publice centrale și locale, precun și organizațiilor nonguvernamentale.

Aflândune în ajunul alegerilor parlamentare, seminarul realizat de Dl. Alexandru Berlinschii (Șef Direcție Management Alegeri, Comisia Electorală Centrală) cu tema: „ Rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea procesului electoral din Republica Moldova” a contribuit la fundamentarea cunoștințelor legate de procesul electoral. Studenții au fost familiarizați cu specificul sistemului electoral mixt și modalitatea de realizare a dreptului la vot în cadrul scrutinului electoral din data de 24 februarie 2019.

Dl. Furnica Mihai (Consultant principal, Direcția administrație publică, Cancelaria de Stat) în cadrul seminarului „Reforma administrației publice. Realizări. Tendințe. Provocări.” a menționat că reformarea administraţiei publice este un proces complex şi foarte important pentru dezvoltarea Republicii Moldova. O administraţie publică modernă este temelia pentru o guvernare eficientă, democratică, transparentă şi responsabilă. Edificarea unei astfel de administraţii publice moderne va depinde de succesul reformei administraţiei publice în Republica Moldova. Au fost reflectate transformările realizate și menționate obiectivele preconizate în efctuarea ulterioară a reformei administrației publice.

La întâlnirea cu dl. Dinu Marin (ofițerul de cercetare și informare la PNUD Moldova și reprezentat al Laboratorului de Inovații sociale), în cadrul seminarului public „ Inovațiile sociale și rolul lor în dezvoltarea sectorului public” au fost abordate tematici ce țin de re-designul serviciilor publice și de elaborarea politicilor publice bazate pe date și evidențe, precum au fost date exemple din activitatea Laboratorului de Inovații sociale cu referire la digitalizarea unor servicii sociale, colectarea de date, etc. S-a menționat despre oferta de asistență și consultanță în implementarea politicilor ministerelor și agențiilor publice, de asemenea coordonarea cu Cancelaria de Stat a politicilor publice naționale, fiind o entitate inovativă în activitatea administrației publice. Studenții au manifestând interes ce țin de proiectele MILAB, de conlucrarea cu centrul e-guvernare, față de rolul inovațiilor în modernizarea și dezvoltarea sectorului public din Republica Moldova.

Dna Neghina Azizov ( Coordonatoare programe UN Women Moldova) la seminarul practic sub genericul “Egalitatea de gen și inovațiile – perspective și provocări” a pledat pentru egalitatea între femei și barbati, menționând că femeile se confruntă cu discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică și duc lipsa oportunităților eficiente pentru participare la luarea deciziilor în sectorul public și cel privat. Combaterea și prevenirea tuturor formelor de violență față de femei va contribui la o armonie in societate și educarea viitoarei tineri generații în spiritual toleranțeti și respectului reciproc.

Un rol importaant în dezvoltarea durabilă a comunităților locale îl ocupă implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale, care să ofere acces la servicii mai bune pentru cetățeni. Experiența bogată în implementarea proiectelor la nivel local, a fost împărtășită de Dl. Boaghe Leonid (vice-primar c.Sireți r.Călărași) în cadrul seminarului cu tema : “ Practici de implementare a proiectelor social-economice în activitatea autorităților publice locale”.

Dna Oxana Pairele (coordonator de proiecte), cu o experiență bogată în cadrul autorităților administrației publice centrale, în cadrul seminarului “Oportunităţi de implicare a studenţilor în proiectele internationale” s-a expus asupra posibilităților de accesare a granturilor și implementarea proiectelor la nivel comunitar și national. Studenții au fost încurajați de a se implica în activități extracurriculare si de voluntariat, acordându-le și sfaturi utile în problema data.
Experiența practică acumulată de foștii studenți, în cadrul diferitor instituții și autorități ale administrației publice, împărtășită viiltorilor absolvenți ai facultății noastre, vine să completeze acel bagaj de cunoștințe care îi va motiva și ajuta să devină un bun specialist ăn domeniul administrației publice, să aprecieze gradul de implicare personală și rolul acesteia la profesionalizarea studentului. Prin aceasta s-a realizat o apropiere a teoriei de practică.
Vladimir Borș dr.conf.universitar
Șef Departament Științe Politice și Administrative