Studii de Licență

Specialitățile FRIȘPA

Promovare Relații Internaționale RO ENG RUS

Promovare Administrație Publică

Promovare Politologie

Termenele de organizare și desfășurare admiterii 2017 

 • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 16.07 – 20.07
 • Anunţarea rezultatelor intermediare:  21 august
 • Depunerea actelor în original: 21 august – 24 august
 • Anunţarea rezultatelor finale:  25 august

Programul de lucru a Comisiei de Admitere

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

+373(22)240 074

Acte necesare la admitere

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza dosarului de concurs, care include:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului de naştere;
 • certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcţie de specialitate /domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate organiza un examen medical suplimentar;
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească; i) certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii);
 • certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţi de licee din 2 România, promoţia din anul admiterii, urmînd ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 • recomandarea direcţiei de învăţămînt a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţârilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • bon de plată a taxei de înscriere. Notă: Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original. Candidaţii vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul).

Candidaţii la admiterea în instituţiile de învăţămînt superior, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din raioanele de est şi mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autorităţile Republicii Moldova, vor fi admişi pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naştere, însoţit de un alt document cu fotografie. Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta, în termen de până la 28 august curent, buletinele de identitate eliberate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova.

*Taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor pentru participare la concursul de admitere 50 lei

Plan de Admitere

 • Plan admitere Licenţă (studii la zi)
 • Plan admitere Licenţă (studii la frecvenţă redusă)

Dinamica Depunerilor Actelor

Vizualizează dinamica depunerilor actelor Vezi Aici

Rezultate

 • Licența Frecventa Redusa ( Buget ) Vezi aici

Diploma de Licență

Licență cu fregvență

XXX MDLpe an
 • Ani de studii — 3 ani
 • Credite de studii — 180
 • Practică de stagiu— Da
 • Cămin — Da

Licență fără fregvență

XXX MDLpe an
 • Ani de studii — 4 ani
 • Credite de studii — 180
 • Practică de stagiu— Da