Cooperarea internațională în cadrul grantului „rolul și semnificația Parteneriatului Estic în procesul de transformare a țărilor din Europa de Est și Caucazul de Sud”. Vă informăm că Universitatea de Stat din Moldova în colaborare cu Universitatea  Jagielloniană din Cracovia implementează proiectul internațional „Rolul și importanța Parteneriatului Estic în procesul de transformare a țărilor din Europa de Est și Caucazul de Sud”.

 

Scopul proiectului este de a efectua cercetări privind rolul Parteneriatului Estic în procesul de transformare a țărilor acoperite de program și de a analiza impactul instrumentelor individuale în domeniul schimbărilor sistemice în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

 

Proiectul este implementat de un consorțiu internațional compus din 5 universități: Universitatea Jagielloniană din Cracovia, Universitatea Națională ‘Ivan Franko’ din Lviv, Universitatea de Stat din Erevan, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tbilisi și și Centrul  Internațional de Securitate  și Parteneriat (ISPC) dîn Lviv.

 

Șeful proiectului este prof. Piotr Bajor de la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Universității Jagielloniene din Cracovia. La realizarea proiectului participă reprezentanții Universității de Stat din Moldova: conferențiar Tatiana Turco, conferențiar Natalia Stercul și profesor Valeriu Moșneaga.

 

Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul concursului de granturi „Diplomație Publică 2021. International cooperation under the grant „The role and significance of the Eastern Partnership in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus”.

 

 

 

We would like to inform you that Moldova State University in cooperation with the Jagiellonian University in Krakow implements the international project „The role and importance of the Eastern Partnership in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus”. The aim of the project is to conduct research on the role of the Eastern Partnership in the process of transformation of the countries covered by the program and to analyze the impact of individual tools in the field of systemic changes in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine.

 

The project is implemented by an international consortium of universities, which includes the Jagiellonian University in Krakow, Ivan Franko National University of Lviv, Yerevan State University, Moldova State University, Tbilisi State University and the International Security and Partnership Centre (ISPC) in Lviv.

 

The head of the Project is Prof. Piotr Bajor from Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Krakow. The representants of Moldova State University are: Prof. Tatiana Turco, Prof. Natalia Stercul and Prof. Valeriu Mosneaga. The project is implemented in the public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition „Public Diplomacy 2021”.

Международное сотрудничество в рамках гранта „Роль и значение Восточного партнерства в процессе трансформации стран Восточной Европы и Южного Кавказа”.

Информируем, что Молдавский государственный университет в сотрудничестве с Ягеллонским университетом в Кракове реализует международный проект „Роль и значение Восточного партнерства в процессе трансформации стран Восточной Европы и Южного Кавказа”.Цель проекта – изучить роль Восточного партнерства в процессе трансформации стран, охваченных программой, и проанализировать влияние отдельных инструментов в области системных изменений в Армении, Грузии, Молдове и Украине.

Проект реализуется международным консорциумом университетов, в который входят Ягеллонский университет в Кракове, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ереванский государственный университет, Молдавский государственный университет, Тбилисский государственный университет и Центр международной безопасности и партнерства (ISPC) во Львове.

 

Руководителем проекта является проф. Петр Байор из Института политических наук и международных отношений Ягеллонского университета в Кракове. Представителями Молдавского государственного университета являются: доцент Татьяна Турко, доцент Наталья Стеркул и профессор Валериу Мошняга.

 

Проект финансируется Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса грантов „Публичная дипломатия 2021”.