Publicaţii

Una din priorităţile de bază în activitatea ştiinţifico-didactică a Departamentului Relaţii Internaţionale şi a centrelor afiliate, reprezintă editarea diferitor publicaţii. Toate aceste ediţii au văzut lumina tiparului în cadrul planului editorial USM şi a colaborării strânse ale Departamentului cu partenerii naţionali şi internaţionali.

Lucrările editate cuprind o tematică variată a domeniului relaţiilor internaţionale: de la probleme teoretico-metodologice, până la cele de actualitate pentru Republica Moldova şi agenda internaţională. Totodată, ediţiile apărute conţin: monografii, ghiduri, suporturi de curs, culegeri de articole şi articole.

Astfel, în perioada 2002 – prezent la Catedră sau cu concursul centrelor de pe lîngă Catedră au fost editate următoarele lucrări:

 • ,,11 Septembrie 2011: Noul Concept de Securitate Internaţională’’, (2002). Рrоblеmеlе terorismului internaţional constituie tema сеntrаlă а luсrărilоr conferinţei intеrnаţiоnаlе „1l Septembrie 200l: nоul concept de securitate internaţională” organizată în cadrul Săptămînii Соmеmоrării şi Regândirii la 9-1З sерtеmbriе 2002. Analiza соnсrеtă а рrоblеmеlоr și cauzelor apariţiei terorismului internaţional, rolului mаrelоr puteri şi comunităţii intеrnаţionale în genere, metodelor de соmbаtеrе ale acestui fеnоmеn а реrmis ехаminаrеа рrоblеmеi date în diferite aspecte şi еlаbоrаrеа unоr principii ale noului concept de securitate internaţională. Culegerea este adresată specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale, precum şi unui spectru larg de cititori, interesaţi de рrоblеmеlе terorismului intеrnаţional.

 

 • ,,Republica Moldova în secolul XXI: viziunea tineretului”, (2002). Culegerea include materialele соnferinței științifico-practice, organizate de Institutul Muncii şi Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova şi Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale pe data de 31 mai 2002. La luсrările conferinţei au participat reprezentanţii ale instituţiilor de stat. organizaţii sindicale de tineret, organizaţiilor neguvernamentale şi аlе instituţiilor suреriоаre de învăţămînt. In cadrul conferinţei fost prezentata concepţia Institutului Muncii ,,Guvernare responsabilă pentru dezvoltare socială”. Concepţia vizează reоrientаreа  nоrmelоr şi valorilor societăţii in direcţia responsabilităţii оrgаnеlоr statale şi а societăţii civile рentru dezvoltarea statalităţii in RM. Маteriаlele conferinţei рrezintă viziunea tineretului аsuрrа perspectivelor dezvoltării Republicii Moldova in sec. XXI în aspect politic, juridic şi social-economic. De asemenea, sunt prezente materialele Organizaţiei de Tineret a Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova care constituie latura practică a viziunii tineretului privind situaţia social-politică a statului. Culegerea este adresată specialiştilor, activului sindical, precum şi unui spectru larg de cititori, interesaţi de problemele dezvoltării Republicii Moldova în sec. XXI
 • ,,Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii Universitare. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice’’, (2003). Această ediţie cuprinde colecţia completă de texte а referatelor şi articolelor prezentate în cadrul conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „CONCEPTUL DE CONTRIBUŢIE СIVIСĂ ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII UNVERSITARE” care а avut loc în perioada 17-23 mai 2003 1а Universitatea de Stat din Moldova. Materialele expuse aici abordează conceptul, metodologia şi practica contribuţiei civice; aspectele legate de pregătirea specialiştilor universitari; dezvoltarea parteneriatului comunitar; relaţia dintre cercetarea  ştiinţifică, dezvoltarea comunitară şi contribuţia civică, precum şi viziunea tineretului studios asupra acestor tematici. Ediţia este adresată, atât cadrelor didactice, studenţilor administraţiei publice,  sectorului neguvernamental, cât şi tuturor celor interesaţi de educaţia civică şi parteneriatului social dintre diferite componente structurale ale societăţii contemporane.
 • ,,Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii Universitare. Îndrumar practic privind implementarea modelului CEPO de educaţie civică şi socială’’, (2004). Această ediţie metodică reprezintă atît reflectarea experienţei Centrului Programe Contribuţie Civică (CEPO) acumulată în cadrul activităţilor proiectului internaţional de parteneriat dintre USM şi Universitatea Rutgers (SUA), cît şi recomandările practice de implementare a ideilor de activism social şi civic în procesul educaţional. Materialele expuse aici abordează etapele şi metodele formării cursurilor CEPO, posibilităţile pe care la oferă acestea, mecanismele colaborării cu partenerii comunitari, metodologia şi practica contribuţiei civice; aspectele legate de pregătirea specialiştilor universitari şi dezvoltarea parteneriatului comunitar. Ediţia este аdrеsаtă atît cadrelor didactice, partenerilor comunitari, studеnţilor administraţiei publice, sectorului neguvemamental cît şi tuturоr сеlоr interesaţi de educaţia civică şi parteneriatul social dintre diferitele componente structurale а societăţii contemporane. Materialele prezentate pentru publicare au fost discutate in cadrul şedinţei Catedrei relaţii internaţionale şi propuse pentru editare de сătrе consiliul profesoral Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, USM.
 • ,,Procesul de globalizare: provocări și soluții”, (2004). Această ediţie știinţifică cuprinde colecţia completă de texte a referatelor şi articolelor prezentate în cadrul conferinţei știinţifice ,,Secolul XXI în căutarea alternativei terorismului internaţional” din 11 septembrie 2003 şi a conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Procesul de Globalizare: provocări şi soluţii” din 25 octombrie care au avut loc la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul proiectului CEPO, ca şi continuare a programului de colaborare cu Universitatea Rutgers (New-Jersey, SUA), precum şi cercetările ştiinţifice în domeniul dat a colaboratorilor Catedrei Relaţii Internaţionale a USM. Materialele expuse aici abordează problematica transformărilor globale prin prisma dimensiunii umane, economice şi sociale: aspectele forţei, terorii şi securităţii internaţionale în secolul XXI. Lucrarea dată este adresată atît cadrelor didactice, studenţilor, administraţiei publice, sectorului neguvernamental, cît şi tuturor celor interesaţi de domeniul relaţiilor internaţionale, politologiei şi educaţiei civice a societăţii contemporane.
 • ,,Рrоgrаmе analitice ale cursurilor universitare cu elemente de contribuţie civică (culegere metodică)’’, (2005). Această ediţie metodică сuрrindе о сulеgеrе de рrоgrаmе analitice şi syllabusuri pentru сursurilе universitare cu element de contribuţie civică, еlаbоrаtе ре раrсursul dezvoltării proiectului intеrnаţiоnаl de parteneriat dintre USM şi Univeгsitatea Rutgers (SUA), „Сеntrul Рrоgrаmе Contribuţie Civică” (СЕРО), şi reprezintă atît геflесtаrеа experienţei СЕРО сît şi rесоmаndări practice de imрlеmеntаrе а ideilor de activism social şi civic in рrосеsul educaţional. Materialele ехрusе aici abordează etapele şi metodele fоrmării сursurilоr СЕРО, posibilităţile ре саrе le оfеră acestea, mecanismele соlаbоrării cu раrtеnеrii comunitari, metodologia şi practica contribuţiei civice; aspectele legate de рrеgătirеа specialiştilor universitari şi dezvoltarea parteneriatului comunitar. Ediţia este adresată atît саdrеlоr didactice, раrtеnеrilоr comunitari, studеnţilоr administraţiei publice, sectorului nеguvernamental сît şi tuturоr сеlоr interesaţi de educaţia civică şi parteneriatul social dintre comunitatea universitară şi diferite componente struсturаlе ale societăţii civile. Materialele prezentate pentru publicare au fost discutate in cadrul şedinţei catedrei Relaţii internaţionale şi propuse реntru editare de сătrе consiliul рrоfеsоrа1 al Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, USM.
 • ТЕОСА В. ,,Республика Молдова: практические социальные политики в контексте глобализации труда”, (2006). В настоящей работе реализовано теоретическое обоснование результатов исследования практических социальных политик по продвижению гендера, занятости, борьбе с бедностью, защите труда, и других. Осуществлена проекция опыта социальных реформ в сфере труда Молдовы на международные и европейские практики. Определены проблемы, тенденции и перспективы в реализации практических социальных политик в сфере труда Молдовы. Результаты исследования могут быть использованы как преподавателями и студентами, так и политиками, социальными партнерами, администраторами, профсоюзами, патронатом, представителями гражданского общества, – всеми, кто заинтересован в качественном изменении сложившейся ситуации в сфере труда Республики Молдов. Работа обсуждена и рекомендована к изданию на заседании Кафедры политических наук и гражданского воспитания Молдавского госуниверситета.
 • Revista ştiinţifico–metodică trimestrială„Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova”, (2006-2009). În sumarul revistei sunt reflectate rezultatele activităţii de cercetare a colaboratorilor catedrei, care servesc drept suport didactic la orele de curs predate în cadrul disciplinelor ciclului I şi II. Materialele expuse abordează realităţile transformărilor internaţionale la etapa actuală, problematica strategiilor şi priorităţilor politicii externe ale Republicii Moldova, aspecte ale problemelor legate de securitate pe plan regional şi global, precum şi problematica integrării europene a Republicii Moldova. În procesul editării revistei are loc colaborarea Catedrei cu reprezentanţii altor instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare, reprezentanţii ambasadelor acreditate la Chişinău, precum şi marcanţi diplomaţi ai ţării care participă prin publicarea reflecţiilor sale asupra diverselor aspecte ale activităţii practice în domeniul relaţiilor internaţionale. Materialele sunt adresate cadrelor didactice, studenţilor masteranzilor, doctoranzilor, reprezentanţilor sectorului guvernamental şi non-guvernamental, precum şi tuturor celor interesaţi de domeniul relaţiilor internaţionale.
 • ,,Дипломатическая служба: теория и практика’’, (2010). Настоящее издание разработано на Кафедре международных отношений факультета международных отношений, политических и административных наук Молдавского государственного университета на основе плановых научно-методических исследований, реализованных в 2008-2009 учебном году. Отдельные главы, статьи и  идеи были представлены на проведенном в 2009 году межуниверситетском научном симпозиуме «Дипломатическая служба: подходы, концепции и практики», посвященном 650-летию Молдавского государства. Предлагаемое учебное пособие было обсуждено на заседании кафедры международных отношений и рекомендовано студентам, мастерантам и докторантам, изучающим международные отношения и политические науки в качестве дополнительного источника по курсу «Дипломатическая служба».

 

 • ,,Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective. Secţia relaţii internaţionale”, (2011). Cuprinde materialele ştiinţifice ale Conferinţei jubiliare ştiinţifico-practice internaţionale dedicată celei de a 15-a aniversare a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, precum şi rezultatele activităţii de cercetare a Catedrei Relaţii Internaţionale pe parcursul anului de studii 2010-2011. În cadrul culegerii sunt incluse cercetările ce abordează probleme actuale ale relaţiilor internaţionale a profesorilor Catedrei Relaţii Internaţionale a USM, cît şi a cercetătorilor de alte catedre şi instituţii din Republică şi de peste hotare. De asemenea, a fost reflectat compartimentul cercetărilor studenţeşti. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de domeniul relaţiilor internaţionale.

 

 • ,,Serviciul diplomatic: teorie şi practică”, (2011) Aceste două manuale au apărut în colaborare strînsă cu Universitatea ,,Perspectiva”, ediţia fiind dedicate aniversării a 15-a de la fondarea Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative şi înfiinţării Catedrei Relaţii Internaţionale a Universităţii de Stat din Moldova. Aceste manuale  presupun  un serios suport de curs destinat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi specialiştilor în domeniul studiilor diplomatice, pentru aprofundarea cunoştinţelor şi căpătare a competenţelor necesare unui viitor specialist în domeniul RI.

 

 • Studii de pace şi soluţionarea conflictelor în curriculumul universitar. Ghid teoretico-metodologic”, (2013). Reprezintă o culegere a rezultatelor cercetărilor şi colaborării inter-universitare în cadrul proiectului Moldovan peace scholars and practitioners network desfăşurat de Catedra relaţii internaţionale în colaborare cu Civil Defense Research Center, Roma, Italia. Un capitol aparte este destinat aspectelor metodico-didactice a studiilor de pace şi soluţionării conflictelor în cadrul cursurilor universitare. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă. Discutată la Catedra Relaţii Internaţionale, USM.
 • ,,Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, politici şi strategii de acomodare din perspectiva academică”, (2015). Lucrarea a fost editată în cadrul proiectului internaţional „Peaceful Conflict Transformation from Academic Perspective”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare desfăşurat de NGO Institutul pentru dezvoltare democratică și socială CIVIC în colaborare cu Centrul Moldo-Austriac pentru inițiative de pace, schimbări democratice și soluționarea conflictelor al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova. Ediţia de faţă prezintă o culegere a rezultatelor cercetărilor conferinței științifice If You Want Peace, You Have to Plan for It din 18-19 septembrie 2015, desfăşurată în cadrul proiectului Peaceful Conflict Transformation from Academic Perspective”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, organizată de ONG Institutul pentru dezvoltare democratică și socială CIVIC în colaborare cu Centrul Moldo-Austriac pentru inițiative de pace, schimbări democratice și soluționarea conflictelor al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova. Culegerea prezintă un spectru larg de studii privind transformarea pașnică a conflictelor, reflectînd subiecte cum sunt: rezolvarea și reglementarea conflictelor, promovarea măsurilor de încredere, securitatea națională și internațională, studii de pace etc. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.
 • ,,Ştiința politică și societatea în schimbare”, (2015). Materialele Conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative. Secţia Relaţii Internaţionale, (2015). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, 13 noiemb. 2015, Chişinău.
 • ,,Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice”, (2016). Ediţia de faţă prezintă o culegere a rezultatelor conferinţei ştiinţifice internaţionale „Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice”din 27 septembrie 2016, desfăşurată în cadrul proiectului Programul Cadru 7(FP7),Suport pentru pregătirea şi dezvoltarea carierei al cercetătorilor (Marie Curie), Schema de Schimb Internaţional pentru Cercetători (IRSES ) EU-PREACC: Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de preaderare a statelor Europene Centrale şi de Est in UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei”,finanţat de Comisia Europeană şi realizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative şi Universitatea de Stat Iv. Javakhishvili din Tbilisi. Culegerea prezintă un spectru larg de studii privind integrarea europeană, europenizare, parteneriatul estic şi aspectele sociale ale practicii integrării europene, transformarea paşnică a conflictelor, securitate etc. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.
 • ,,Relațiile internaționale în curriculumul universitar: bazele teoretico-metodologice”, (2016). Ediţia de faţă a fost elaborată de cadrele ştiinţifico-didactice – participanţi ai proiectului FP7 (IRSES) EU-PREACC din perioada 2013-2017, cea de implementare a proiectului în cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova. Totalitatea rezultatelor de cercetare a proiectului este folosită pentru perfecţionarea şi dezvoltarea curriculumului, a cursurilor pentru specialitatea Relaţii Internaţionale în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Ele sunt prezentate în această colecţie de studii teoretico-metodologice, ce cuprinde lecţiile şi a materialele ştiinţifico-metodice din cadrul disciplinelor, incluse în planul de învăţămînt pentru specialitatea relaţii internaţionale. Materialele sunt destinate cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, tuturor celor interesaţi de tematica respectivă din domeniul Ştiinţei Politice, a Relaţiilor Internaţionale şi a Studiilor Europene.
 • ,,Georgia şi Moldova: Experienţa de formare a Statului Democratic”, (2016). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Tbilisi, 26 februarie. Această ediţie a fost elaborată cu suportul programului european FP7 Marie Curie IRSES ,,Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole în transferul celor mai bune practici şi experienţe de pre-aderare la CEE EU în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova şi Georgiei” şi include materialele prezentate de către participanţii proiectului din Georgia şi Republica Moldova la conferinţa ştiinţifică internaţională organizată de Departamentul Ştiinţe Politice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice a Universităţii de Stat ,,Iv. Javakhishvili”, Tbilisi în colaborare cu cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova şi este dedicate studiului multidimensional a realităţilor şi tendinţelor, provocărilor şi soluţiilor de perspectivă ale procesului de dezvoltare a democraţiei în ambele ţări.

See: tsu.ge/data/file

 • ,,Eastern Europe. Regional Studies”, (2017). This edition as FP 7 follow-up project was elaborated by the participants of the FP7 program Support for training and career development of researchers (Marie Curie), International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) „EU-PREACC: Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova’s and Georgia’s pre-accession process” (2013 – 2017), financed by the European Commission and realized by the Moldova State University, Tbilisi State University „Iv. Javakhishvili”, the Diplomatic Academy of Ukraine of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. The edition includes the materials of the scientific international conference in first section; the resumes of the PhD research developed in the project period are presented in 2d section; information about FP 7 Project deliverables and participants is proposed in final section of the edition. The realized studies are addressed to professors, undergraduate students, MA and PhD students, governmental and non-governmental sectors and all those interested in this subject.
 • EJOVA C. ,,International terrorism. Course support”, (2017). In this course support is carried out a complex theoretical, methodological and historiographical research of terrorism, its types are systematized and there are examined the essence, ideology and psychology of terrorism. Moreover, it analyses the religious factor within in the context of modern terrorism and extremism, as well, Islamic terrorism and extremism. The edition studies the impact of globalization processes on the escalation of international terrorism, explore the main reasons for the growth of the international terrorist threat in the world today and observes the international terrorist organizations, in particular, the threat emanating from the Islamic State terrorist organization. Likewise, identifies methods of combating and preventing terrorism at the modern stage.

The materials are intended for academia, students, Master and PHD students, and those interested of the concerned topic in the political sciences and international relations areas, as well for structures responsible for the state security and combating terrorism.

 • EJOV A., EJOVA C. ,,Imaginea statului în relațiile internaționale. Suport de curs”, (2018). Suportul de curs include o analiză teoretico-metodologică şi istoriografică a imaginii statului și sistematizarea tehnologiilor de formare și poziționare  a imaginii politice a statului și liderului pe arena internațională. De asemenea, sunt cercetate teoriile marketingului teritorial și brandingul național, este analizat rolul puterii soft și al diplomației publice în formarea imaginii internaționale a statului, fiind evaluat rolul strategiei de brand în promovarea și dezvoltarea orașelor. Totodată, sunt identificate problemele privind formarea imaginii internaționale a Republicii Moldova la etapa actuală. Materialele sunt destinate cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și tuturor celor interesaţi de tematica respectivă din domeniul știinţei politice, relaţiilor internaţionale, precum şi organelor de resort responsabile de exercitarea politicii externe a statului.
 • ROTARU V., ,,Teoria negocierilor diplomatice. Suport de curs”, 2018. Suportul de curs Teoria negocierilor diplomatice reprezintă un studiu cu caracter teoretic, metodologic și aplicativ, menit să completeze cunoştinţele studenţilor cu abordări conceptuale şi exemple practice privind desfăşurarea negocierilor diplomatice. În lucrare sunt cercetate noțiunile, funcțiile, tipurile și componentele negocierilor diplomatice, fiind analizată practica organizării și pregătirii acestora. Totodată, suportul de curs conține informații despre principiile de bază ale negocierilor diplomatice, erorile în negociere şi evitarea acestora; modalitatea de dezvoltare a unor aptitudini interactive şi capacitatea de a comunica eficient verbal şi non-verbal. De asemenea, cititorul este familiarizat cu strategiile, tacticile şi tehnicile de negociere, cu stilurile naţionale de negociere și cu particularitățile interculturale. Materialele prezentate reflectă tendințele actuale în domeniul studierii teoriei negocierilor diplomatice, având menirea să asigure formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale. Aceștia urmează să posede cunoştinţe teoretice temeinice despre negocieri, să aibă formate capacitate de analiză şi explicare a diverselor situații din mediul internațional ce necesită aplicabilitatea negocierilor diplomatice, abilităţi teoretico-practice de soluționare a divergențelor prin intermediul negocierilor diplomatice.
 • CEBOTARI S., CĂLDARE Gh. ,,Politica externă a Republicii Modova. Note de curs”, (2018). Ediția de față reprezintă o elaborare metodică destinată cursului de politică externă a Republicii Moldova. Autorii analizează relațiile Republicii Moldova cu statele vecine – România și Ucraina. De asemenea, sunt evaluate relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, SUA și China. Prezintă interes și analiza relațiilor Republicii Moldova cu statele europene – Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Nu mai puțin interes prezintă și cooperarea Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale și regionale: ONU, OSCE, CE, CSI, GUAM și OCEMN. Notele de curs sunt adresate studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și cadrelor didactice din sistemul de învățământ universitar, tuturor celor care se interesează de problemele actuale ce vizează politica externă a Republicii Moldova.